Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.

Zistiť viac

Súhlasím

Čo musia obsahovať obchodné podmienky e-shopu?

Základným dokumentom, ktorý musí obsahovať každý e-shop sú „Obchodné podmienky“. Obchodné podmienky upravujú právny vzťah medzi predajcom a zákazníkom. Nikdy však nemôžu byť v rozpore s vyššou právnou normou, ako je napríklad Obchodný zákonník alebo Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Obchodné podmienky by mali obsahovať minimálne nasledovné body:

1. Všeobecné ustanovenia

2. Cena tovaru/služby

3. Objednanie tovaru/služby

4. Platobné a dodacie podmienky

5. Odstúpenie od zmluvy

6. Reklamačné a záručné podmienky

7. Ochrana osobných údajov

8. Záverečné ustanovenia

Obchodné podmienky by mali byť postavené na mieru pre každý internetový obchod a preto je vhodné aby ste vaše obchodné podmienky pred umiestnením na e-shop konzultovali s odborníkom napr. s niekým kto sa tejto problematike venuje popr. so špecializovaným právnikom.

Vo všeobecnosti platí, že obchodné podmienky na vašom e-shope by mali byť pre zákazníka zrozumiteľné.

Podľa § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa, ak sa zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah, predávajúci je povinný zmluvné podmienky formulovať zrozumiteľne. V pochybnostiach platí výklad priaznivejší pre spotrebiteľa, ibaže súlad týchto podmienok so zákonom je predmetom kontroly orgánu dozoru.


1. Všeobecné ustanovenia: Tu uvádzame čo stanovujú Obchodné podmienky a stanovíme základné pravidlá zmluvného vzťahu. V prvom rade tu uvedieme všetky potrebné údaje o prevádzkovateľovi e-shopu. Konkrétne: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ste platiteľom DPH), označenie registra vrátane spisovej značky, pre živnostníkov živnostenský register, telefón, e-mail.

2. Cena tovaru/služby: Predávajúci musí kupujúceho podrobne informovať o celkovej cene tovaru alebo služby, o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladoch a poplatkoch. Tu sa uvádza aj či je predávajúci platcom DPH a či je cena na e-shope uvádzaná vrátane DPH popr. iných poplatkov.

3. Objednanie tovaru/služby: Tu uvádzame spôsob akým si môže kupujúci prostredníctvom nášho e-shopu objednať tovar napr. prostredníctvom nákupného košíka na stránkach e-shopu, e-mailom poprípade aj telefonicky a akým spôsobom mu objednávku potvrdíme.

4. Platobné a dodacie podmienky: V obchodných podmienkach je podnikateľ vždy povinný uvádzať informácie o spôsobe platby za objednaný tovar, napr. na dobierku, platba v hotovosti pri prebratí tovaru, platobnou kartou online alebo kartou pri osobnom vyzdvihnutí a pod.. Taktiež je potrebné zákazníka informovať o spôsobe dopravy objednaného tovaru prípadne o spôsobe dodania objednanej služby ako aj o termíne dodania objednávky. Pri jednotlivých spôsoboch platby či dopravy uvádzame aj ich cenu.

5. Odstúpenie od zmluvy: Spotrebiteľ je pri nákupe prostredníctvom e-shopu oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od uzavretej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Spotrebiteľ môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Z toho vyplýva, že spotrebiteľ môže svoje právo uplatniť napríklad aj prostredníctvom e-mailu, ktorý sa považuje na účely tohto zákona za trvanlivý nosič. Predávajúci je povinný v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy na trvanlivom nosiči (papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača...) buď pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo najneskôr spolu s dodaním tovaru, to automaticky bez vyžiadania zo strany spotrebiteľa.

6. Reklamačné a záručné podmienky: Zákon stanovuje základné pravidlá, podľa ktorých sa bude postupovať pri reklamácii tovaru, avšak tieto je možné bližšie upraviť vo svojich obchodných podmienkach (lehoty, reklamačné adresy a pod.). Zákon o ochrane spotrebiteľa výslovne stanovuje, čo všetko musí reklamačný poriadok obsahovať (predovšetkým informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť).

7. Ochrana osobných údajov"]Ak pri obchodovaní spracúvate osobné údaje, na základe ktorých je možné identifikovať Vášho zákazníka (typicky meno, priezvisko, adresa e-mail a telefónne číslo uvedené v objednávkovom formulári), pričom takéto údaje hodláte využiť za účelom jeho registrácie k odberu informácií o Vašich novinkách, mali by ste do svojich obchodných podmienok zahrnúť taktiež účel spracovania osobných údajov spolu s informáciou o tom, že prijatím obchodných podmienok zákazník prejavuje súhlas s takýmto spracovaním. Taktiež by malo byť v obchodných podmienkach uvedené, komu a za akým účelom ďalej poskytujete tieto osobné údaje napr. prepravná spoločnosť, Slovenská pošta, firma, ktorá vedie vaše účtovníctvo atd..

8. Záverečné ustanovenia: V záverečných ustanoveniach vymedzíme platnosť zmluvy. Môžeme sem pridať aj informáciu o tom, kto vykonáva dozor nad poskytovaním našich služieb ako napr „Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27“ Môžeme tu zahrnúť aj prílohy k zmluve a to napr. Reklamačný poriadok, ak ho nemáme zakomponovaný v OP môžeme na tento dokument odkázať ako na prílohu k zmluve.

V prípade, že je kupujúcim právnická osoba, ktorá nakupuje tovar a používa služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti, vťahuje sa na obchodné podmienky najmä Obchodný zákonník a zákon o elektronickom obchode. Právna úprava je pri obchodno-právnom vzťahu oveľa liberálnejšia, a preto je daná sloboda zmluvných strán upraviť si vzájomné zmluvné vzťahy podľa dohody.

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho s priateľmi na sociálnej sieti Facebook alebo LinkedIn.

Kontaktujte nás. Vypracujeme vám VOP na mieru.

Mobil: +421 905 063 229