Povinné údaje

Aké údaje musíte zverejňovať na web stránke podľa zákona?

Povinnosť uvádzať na vlastných webových stránkach informácie o spoločnosti vyplýva z Obchodného zákonníka už od roku 2007. Zákonodarca tak reagoval na jednotnú právnu úpravu v členských štátoch EÚ.

Na web stránke musíte zverejňovať tieto informácie:

obchodné meno,
právnu formu právnickej osoby
podnikatelia zapísaní v obchodnom registri musia uviesť označenie registra vrátane spisovej značky
podnikatelia, ktorí v obchodnom registri nie sú zapísaní, uvádzajú údaje o zápise do inej evidencie (najčastejšie živnostenský register)sídlo alebo miesto podnikania

§ 3A Obchodného zákonníka: (1) Každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len „obchodné dokumenty“) uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia. (2) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj v písomnom úradnom styku. (3) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Kde by ste mali tieto informácie zobraziť?

Väčšina web stránok má údaje o spoločnosti uvedené v sekcii „O nás“ alebo v sekcii „Kontakt“. Keďže nikde v obchodnom zákonníku sa neuvádza, kde by tieto údaje mali byť umiestnené, oba spôsoby sú v poriadku. Údaje o spoločnosti môžu byť taktiež uvedené napr. u e-shopov v „Obchodných podmienkach“. Tieto informácie musia byť pre návštevníka stránky ľahko dostupné.

Ak prevádzkujete e-shop, musíte uvádzať aj ďalšie údaje.

V prípade, ak prevádzkujete internetový obchod (ďalej len „e-shop“), musíte okrem údajov, ktoré je povinné uvádzať na webovej stránke, uvádzať na svojom e-shope aj ďalšie údaje v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode:

Na e-shope musíte navyše zverejňovať tieto informácie:

- daňové identifikačné číslo DIČ (ak ste platiteľom DPH),
- e-mail a telefónne číslo,
- názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému vaša činnosť podlieha.

Okrem toho je prevádzkovateľ e-shopu podľa zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji povinní pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby zákazníkovi okrem vyššie uvedených údajov oznámiť:

- trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie (fyzická osoba), resp. obchodné meno a sídlo (právnická osoba),,
- pravdivý opis tovaru alebo služby,

V zmysle § 7 ods. 1, § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. g/ zákona o ochrane spotrebiteľa sú nekalé obchodné praktiky zakázané a za nekalé obchodné praktiky sa považuje najmä klamlivé konanie, ktoré môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje informácie, ktoré môžu priemerného spotrebiteľa uviesť do omylu, a to aj ak je táto informácia vecne správna vo vzťahu k právu spotrebiteľa vrátane práva na vrátenie peňazí, cenu tovaru alebo poskytnutej služby, platobné podmienky, poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou, lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou, vrátane ceny, minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.

Ak potrebujete poradiť s vašim webom alebo e-shopom, kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho s priateľmi na sociálnej sieti Facebook alebo LinkedIn.

Kontakty

CANDI Slovakia, s.r.o.

IČO: 35917814 DIČ: 2021942681

IČ DPH: SK2021942681

Tel: +421 905 063 229

Search