Ochrana osobných údajov

Na základe akého právneho základu sú spracúvané osobné údaje v e-shope?

V každom e-shope sú zaznamenávané osobné údaje zákazníkov. Spracúvajú sa za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a následného dodania tovaru.

Spracúvanie osobných údajov je podľa GDPR zákonné iba vtedy a v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 1. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
 2. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 3. spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 4. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 5. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana.
 6. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,

Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníkov v e-shope je kúpna zmluva.

Prevádzkovateľ nepotrebuje na účel spracovania objednávky a dodania tovaru súhlas dotknutej osoby, lebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy.

Prevádzkovateľ e-shopu je povinný poučiť svojich zamestnancov

Z hľadiska zaistenia bezpečného spracúvania osobných údajov zákazníkov je potrebné, aby zamestnanci e-shopu, spracúvajúci osobné údaje zákazníkov boli, ako oprávnené osoby prevádzkovateľa, poučení v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ak prevádzkovateľom e-shopu je jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným, je potrebné, aby fyzická osoba - konateľ bola poučená ako oprávnená osoba, nakoľko ide o osobu odlišnú od obchodnej spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom e-shopu.

Prevádzkovateľ e-shopu si musí splniť informačnú povinnosť voči zákazníkom

Prevádzkovateľ je povinný podľa Čl. 13 GDPR informovať svojich potenciálnych zákazníkov a zákazníkov o tom, ako budú spracúvané ich osobné údaje. Informačnú povinnosť si môže splniť dvomi spôsobmi:

 • informácie zapracuje do obchodných podmienok alebo
 • informácie o spracúvaní osobných údajov uvedie do samostatnej sekcie v rámci webu.

V prípade, že má prevádzkovateľ vymenovanú zodpovednú osobu, GDPR stanovuje povinnosť uverejniť na webovej stránke (v e-shope) na ňu kontakt, aby sa zákazník v prípade potreby mohol na ňu obrátiť a kontaktovať ju.

Aké základné bezpečnostné opatrenia musí prevádzkovateľ zabezpečiť

Ak prevádzkovateľ nespracúva v informačnom systéme e – shop citlivé osobné údaje alebo nevyužíva profilovanie zákazníkov, stačí, ak prijme bezpečnostné opatrenia v základnom rozsahu, t. j.:

 • splní si informačnú povinnosť voči dotknutým osobám (návštevníkom e-shopu),
 • zabezpečí dôvernosť (zamedzí prístupu nepovolaných osôb k údajom), integritu (celistvosť a nemennosť uchovávaných alebo prenášaných údajov) a dostupnosť (systém chráni proti výpadkom, napr. zálohovaným napájaním servera a zálohovaním údajov) spracúvaných osobných údajov,
 • poučí oprávnené osoby a zaviaže mlčanlivosťou osoby, ktoré sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov.Bezpečnostné opatrenia v prípade profilovania zákazníkov

Profilovanie je v súčasnosti bežne používaný marketingový nástroj pri maloobchodnom predaji cez internet. Ide o automatizované spracovanie veľkého množstva údajov rozličných osôb, ktoré pozostáva z analýzy a kombinovania dát prostredníctvom zložitých algoritmov, za účelom hľadania presne definovaných vzťahov.

Prevádzkovatelia e-shopov profilujú svojich návštevníkov za účelom lepšieho cielenia reklamy. Výsledkom tohto procesu sú profily aplikovateľné na skupiny ľudí.

Ak prevádzkovateľ e-shopu vykonáva profilovanie svojich zákazníkov, musí splniť tieto bezpečnostné opatrenia:

 • vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (t. j. vypracovať tzv. DPIA analýzu, pozn. z angličtiny Data Protection Impact Assesment),
 • musí informovať dotknutú osobu o použitom postupe a účele profilovania,
 • pri profilovaní je potrebný súhlas profilovanej osoby.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho s priateľmi na sociálnej sieti Facebook alebo LinkedIn.

Kontakty

CANDI Slovakia, s.r.o.

IČO: 35917814 DIČ: 2021942681

IČ DPH: SK2021942681

Tel: +421 905 063 229

Search